.

.

Neni 50 : E drejta e të miturit për të komunikuar në gjuhën që kupton. Krime kundër autoritetit të shtetit.

Dec 20, 2005 · Nenet 29/3, 42, 131/f e 134/g t Kushtetuts s Republiks s Shqipris si dhe neni 6 i Konvents Evropiane pr t Drejtat e Njeriut.

2 gramë bime narkotike e llojit Cannabis Sativa.

58. . ligji nr.

Gjykata e rrethit gjyqesor Durres, me vendimin nr.

04/L-129 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT PENAL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS NR. 2012. May 11, 2023 · Neni 134-22 i Kodit Penal “ Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit më nr.

Data e publikimit: 13. .

47, datë 23.

.

. 04/L-082 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS.

Veprat penale ndahen në. 04/L-082 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS.

.
2012.
penale parashikuar nga neni 134 i Kodit Penal, vepra penale parashikuar nga neni 199/a i Kodit Penal, veprat penale parashikuar nge neni 130/a i Kodit Penal, vepra penale parashikuar nga neni 283,284 i Kodit Penal, vepra penale parashikuar nga neni 290 i Kodit Penal, veprat penale parashikuar nga neni 137 i Kodit Penal, si dhe vepra penale.

1.

1987 lindur në Troshan Lezhe, banues ne Tiranë, Rruga “Tre dëshmorët”, me shtetësi Shqiptare, i dënuar, me.

. 8813. 5.

T, i dyshuar për veprën penale, “Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”, parashikuar nga neni 319/ç i Kodit Penal. Kodi penal I Republikës së Shqipërisë Miratuar me ligjin nr. b) në çështjet e pajtimit në rastet e zgjidhjes së martesës, të parashikuar nga neni 134 i Kodit të Familjes; c) me karakter pasuror me objekt padie deri në 500 mijë lekë, si dhe për paditë për kërkimin e sendit, për paditë mohuese e për paditë për pushimin e cenimit të posedimit. . 04/L-082 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS. .

2.

. T, i dyshuar për veprën penale, “Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”, parashikuar nga neni 319/ç i Kodit Penal.

.

Neni 28.

11.

Neni 283 i Kodit Penal.

T, i dyshuar për veprën penale, “Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”, parashikuar nga neni 319/ç i Kodit Penal.